Index

Pieter van der Plasschool

Hoofdstuk 5 Zorgstructuur

5.1 Leerlingvolgsysteem

In elke groep wordt de ontwikkeling van ieder kind nauwkeurig gevolgd en geregistreerd. De ontwikkelingen en de vorderingen van de leerlingen van groep 1 en 2 worden door de leerkracht bekeken aan de hand van de observatielijsten van Kleuterplein waarin de volgende ontwikkelingsgebieden zijn opgenomen:

 • de sociaal-emotionele ontwikkeling en de sociale vaardigheden
 • zelfredzaamheid en werkgedrag
 • de resultaten van het dagelijks werk in de groep
 • de taalontwikkeling en de voorwaarden voor het aanvankelijk leesonderwijs
 • de rekenontwikkeling; tellen en getalbegrip en de voorwaarde voor het rekenonderwijs
 • spelontwikkeling
 • motorische ontwikkeling

De ontwikkeling en de vorderingen van de leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 worden door de leerkracht bekeken aan de hand van:

 • de sociaal-emotionele ontwikkeling
 • de resultaten van het dagelijks werk in de groep, methode gebonden toetsen, Cito-toetsen, de resultaten van eventueel gemaakt/geleerd huiswerk

5.2 Cito-toetsen

Vanaf groep 3 worden Cito-toetsen afgenomen voor rekenen en wiskunde, spelling, DMT en begrijpend lezen. Het leerlingvolgsysteem kent vijf niveaus:

 • Niveau I: goed
 • Niveau II: ruim voldoende
 • Niveau III: voldoende
 • Niveau IV: matig
 • Niveau V: zwak

In MijnRapportfolio is een overzicht te vinden waarop wordt aangegeven op welk niveau een leerling zich bevindt.

5.3 Groepsbesprekingen

Alle groepsleerkrachten stellen voor hun groep een groepsoverzicht op waarin ze de stimulerende en belemmerende factoren en de onderwijsbehoefte van de leerlingen in kaart brengen. Vanuit de groepsoverzichten en de leervorderingen van de leerling worden er voor diverse vakgebieden groepsplannen gemaakt. Drie keer per jaar worden deze met de IB’er besproken in een groepsbespreking.

5.4 Zorgteam en Schoolondersteuningsteam

Kinderen die extra zorg nodig hebben, worden aangemeld door de leerkracht bij de Intern Begeleider. De IB’er bespreekt de leerling binnen het zorgteam. Het zorgteam bestaat uit de IB’ers, de remedial teacher en de leerkracht. Het zorgteam adviseert welke hulp geboden kan worden. De leerling wordt geplaatst in een subgroep binnen het groepsplan. Daar waar dit niet mogelijk is wordt voor de leerling een individueel handelingsplan en/of een ontwikkelingsperspectief opgesteld. De hulp kan door de leerkracht of door de RT’er worden gegeven.

Soms zijn de problemen zeer complex. In dat geval wordt uw kind besproken in het Schoolondersteuningsteam (SOT). Hiervoor is toestemming van de ouders nodig. Het SOT bestaat uit de directeur, IB’er, RT’er, de groepsleerkracht van uw kind, de zorgregisseur van het ‘Sociaal Kernteam’ en de schoolondersteuner van het samenwerkingsverband Westland (SPOW), soms aangevuld met andere deskundigen/betrokkenen zoals bijvoorbeeld teamleden met een bepaalde specialisatie. Ook ouders worden veelal uitgenodigd voor deze bespreking.

Het SOT zal allereerst als doel hebben de leerkracht te ondersteunen in de aanpak/benadering van uw kind. Hierbij richten we ons op de zogenoemde ‘onderwijsbehoeften’ van uw kind en de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht zelf. Het kan zijn dat er een uitgebreider onderzoek van uw kind nodig is om gerichter hulp en ondersteuning te kunnen bieden. Ook kan het zijn dat u en uw kind behoefte hebben aan ondersteuning buiten school of in de thuissituatie. Met elkaar wordt een aanpak en eventueel vervolg afgesproken en op elkaar afgestemd. Op deze manier werken ouders, school en schoolondersteuners met elkaar samen in het belang van uw kind. Onze schoolondersteuner vanuit het SPOW is Marleen Rijnsent.

5.5 Remedial teaching

De extra hulp aan kinderen wordt meestal opgezet door de remedial teacher. Er is in de totale personele formatie ruimte om een leerkracht voor bepaalde dagdelen voor dit werk in te zetten. Ouders kunnen, na een instructie, op een goede manier helpen bij kinderen met moeilijkheden. In de plusgroep, Griffioengroep, wordt aandacht geschonken aan leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn. Deze kinderen hebben extra hulp en aandacht nodig om te voorkomen dat zij zullen onderpresteren. In de school is een orthotheek aanwezig. Hier staan allerlei methodes, toetsen en hulpmaterialen om kinderen op het juiste niveau en op de juiste wijze verder te helpen.

5.6 Verlenging van de leertijd

Ieder jaar stromen de leerlingen door naar de volgende groep. De doorgaande lijn van de leerlingen wordt bewaakt met behulp van het groepsoverzicht. Hierin worden de stimulerende en belemmerende factoren van iedere leerling genoteerd, evenals de ervaringen van leerkrachten, gesprekken tussen leerkrachten, de intern begeleider en de schoolleiding. Soms zijn er aanwijzingen dat het voor de ontwikkeling (bijvoorbeeld rijpheid) van het kind beter is om langer in een groep te blijven en de leertijd te verlengen. Wij trachten in goed overleg met de ouders tot een gezamenlijke beslissing te komen, maar uiteindelijk beslist de school.

5.7 Sociaal Kernteam

Het sociaal kernteam is er voor zowel jeugdhulp als voor hulp en ondersteuning aan volwassenen. Vanuit het sociaal kernteam wordt informatie verstrekt en zorg en ondersteuning geregisseerd en waar nodig direct uitgevoerd. Daarbij werkt het sociaal kernteam volgens het principe: één gezin/huishouden, één plan, één regisseur. Voor u betekent dat dus één aanspreekpunt. U belt het KlantContactCentrum van de gemeente Westland op 0174 14 01 74 om toegang te krijgen tot het sociaal kernteam. Elke 2e woensdag en 4e woensdag van de maand is er op school een inloopspreekuur voor ouders met vragen over de opvoeding, opgroeien, jeugdhulp of andere vragen die te maken hebben met zorg, opvoeding en het gezin.

CJG nu via KCC

Heeft u vragen over opvoeding of wilt u informatie over uw opgroeiende kind(eren) zoals u dat voorheen gewend was via het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) te krijgen? Neem dan contact op met het KlantContactCentrum (KCC) van de gemeente. Zij helpen u verder.

Zorgregisseur

Als er meer hulp nodig is zoals zware zorg, of als er meerdere problemen tegelijkertijd zijn, dan komt de zorgregisseur van het sociaal kernteam in beeld. Wanneer het gaat om jeugd, kan een zorgregisseur ook bij andere vragen betrokken worden. Samen met u wordt een plan gemaakt waarin een mix van hulp en ondersteuning wordt bepaald. Dat kan hulp zijn uit uw naaste omgeving, begeleiding naar een vereniging of vrijwilligerswerk, maar ook hulp van de zorgregisseur zelf of specialistische hulp van andere zorgprofessionals. Zij werken nauw samen met jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, huisartsen en andere specialistische aanbieders van (jeugd)zorg. De zorgregisseurs kunnen op locatie of thuis afspreken. De zorgregisseurs kijken met een brede blik naar welk maatwerk nodig is.