Index

Pieter van der Plasschool

Hoofdstuk 4 Resultaten van het onderwijs

4.1 MijnRapportfolio

MijnRapportfolio is een digitale omgeving die de leerling, de leerkracht en ouders, inzicht biedt in de persoonlijke ontwikkeling van een kind, gedurende zijn of haar volledige basisschoolloopbaan. Het is een combinatie van een rapport en een portfolio, waarin naast de ontwikkeling op vakinhoudelijk gebied ook de ontwikkeling van sociale vaardigheden wordt gevolgd.

Wij vinden het belangrijk dat het kind zich verantwoordelijk voelt voor zijn/haar leerproces en dat ouders hierbij betrokken zijn. MijnRapportfolio is een middel om dit inzichtelijk en mogelijk te maken.

Ouders kunnen de vorderingen van de kinderen in februari en aan het eind van het schooljaar bekijken in MijnRapportfolio, evenals de Cito resultaten. Kort daarna volgt het 10 minuten gesprek. In dit gesprek worden de resultaten en het leergedrag toegelicht. Aan het eind van het schooljaar zijn de gesprekken facultatief en is het mogelijk dat u uitgenodigd wordt voor een gesprek. Ook kunt u zelf om een gesprek vragen.

4.2 Ouder/kind/leerkracht gesprekken

In groep 5 t/m 8 vinden aan het begin van het schooljaar gesprekken met de leerkracht, leerling en ouders plaats. Doel is om elkaar te leren kennen en te bespreken aan welke doelen het kind de komende periode wil gaan werken. Het is belangrijk dat kinderen actief betrokken zijn bij het onderwijs. Dit maakt hen medeverantwoordelijk en werkt positief op de motivatie van kinderen.

Kinderen uit de groepen 2, 3 en 4 hebben in september (onder schooltijd) een kind-leerkracht gesprek. Ouders zijn bij deze gesprekken niet aanwezig. Hetgeen wat besproken is, komt in november ter sprake tijdens het eerste 10-minutengesprek. Ook zullen alle vragen en antwoorden in november zichtbaar zijn in MijnRapportfolio.

 

 

 

 

4.3 De overgang naar het voortgezet onderwijs

In oktober krijgen de leerlingen van groep 7 een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs. In groep 8 worden de adviezen opnieuw bekeken en in de eerste week na de kerstvakantie besproken met de leerlingen en hun ouders. Het advies is o.a. gebaseerd op het cito leerlingvolgsysteem, behaalde resultaten op methode gebonden toetsen en werkhouding. Dit advies is vooraf besproken met de leerkracht, IB’er en bovenbouwcoƶrdinator. Alle leerlingen moeten in groep 8 verplicht de doorstroomtoets maken. Deze toets vindt plaats in februari. Mocht de uitslag van de doorstroomtoets hoger uitvallen dan het basisschooladvies dan kan het advies in overleg met leerling en ouders worden bijgesteld.

 

Uitstroomtabel
JaarTotaalVMBOTL / HAVOHAVO/VWOVWO
2015 - 2016245766
2016 - 2017255479
2017 - 201836941013
2018 - 201944147158
2019 - 202036126126
2020 - 202148199119
2021-2022571891614
2022-20234710111214