Index

Pieter van der Plasschool

Hoofdstuk 10 Regeling school- en vakantietijden

10.1 Schooltijden

‘s Morgens hebben de groepen 3 t/m 8 20 minuten pauze. Door de gelijke schooltijden is er ruimte voor de groepen 1 t/m 4 om een roostervrije vrijdagmiddag te hebben.

Schooltijden
Maandag, dinsdag, donderdag8.30 - 14.45 uur
Woensdag8.30 - 12.15 uur
Vrijdag / groep 1 t/m 48.30 - 11.45 uur
Vrijdag / groep 5 t/m 88.30 - 14.45 uur

10.2 Vakantierooster 2022-2023

Herfstvakantie16-10-2023 t/m 20-10-2023
Kerstvakantie25-12-2022 t/m 05-01-2024
Voorjaarsvakantie19-02-2024 t/m 23-03-2024
Pasen 29-03-2024 t/m -01-04-2023
Meivakantie + Hemelvaart29-04-2024 t/m 10-05-2024
Pinksteren19-05-2024 t/m 20-05-2024
Zomervakantie15-07-2024 t/m 23-08-2024

10.3 De leerplichtwet

Een kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand die volgt op die, waarin het kind vijf jaar is geworden. Dus wie op 8 maart vijf jaar is geworden, is leerplichtig op de eerste schooldag van april.

10.4 Verlof buiten de schoolvakanties

De schoolleiding kan eenmaal per jaar voor maximaal 10 schooldagen verlof verlenen. Dit kan alleen als de specifieke aard van het beroep van een van de ouders het onmogelijk maakt om tijdens een schoolvakantie twee weken aaneengesloten gezinsvakantie te nemen.

Let op!

  • De aanvraag moet tenminste 4 weken van tevoren bij de schoolleiding worden ingediend.
  • De verlofperiode mag ten hoogste 10 schooldagen zijn.
  • Het verlof wordt maar 1x per jaar verleend. (U kunt niet 2x per jaar 4 of 5 dagen verlof opnemen.)
  • De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar vallen.
  • U kunt alleen verlof krijgen als het gezin in geen van de schoolvakanties met vakantie gaat. Dus niet in de herfst-, kerst-, voorjaars-, mei-, of zomervakantie.
  • In de maanden januari en juni worden in de groepen Cito-toetsen afgenomen. Gelieve in deze maanden geen gebruik te maken van de verlofregeling.

Verlof voor een vakantie kan dus alleen maar plaatsvinden als u geen mogelijkheid heeft om in één van de andere vakanties te gaan. Dus als u in de zomervakantie op vakantie bent geweest kunt u bijvoorbeeld niet op wintersport met een werkgeversverklaring. Wanneer een leerplichtig kind zonder toestemming toch buiten de schoolvakantie vrij heeft, heet dit ‘luxeverzuim’. De leerplichtambtenaar kan een proces verbaal opmaken. Dit heeft meestal financiële gevolgen voor de ouders. Als een leerling ongeoorloofd niet op school verschijnt, moet de school actie ondernemen naar de leerling (en zijn ouders). De school moet het verzuim melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. Elke verlofaanvraag wordt getoetst aan bovenstaande regels.

10.5 Maatregelen bij afwezigheid van de leerkrachten

Wanneer een leerkracht zich afmeldt bij de directeur, wordt in eerste instantie geprobeerd een invalleerkracht voor de groep te zetten. Lukt dat niet, dan wordt de betreffende groep in groepjes leerlingen over de andere groepen verdeeld. In principe worden er geen leerlingen naar huis gestuurd.