Index

Pieter van der Plasschool

Hoofdstuk 11 Praktische informatie

11.1 Toelatingsbeleid 4-jarige leerlingen in Wateringen en Kwintsheul (gemeente Westland)

Als scholen vallende onder de besturen WSKO, PCPOW en SOOW willen we er allereerst voor zorgdragen dat kinderen, woonachtig in Wateringen, Kwintsheul en het Westland een onderwijsplek op de scholen binnen de eigen dorpskern geboden kan worden. Hiertoe is een gezamenlijk toelatingsbeleid opgesteld met een volgorde van aanmelden. De kinderen uit Wateringen en Kwintsheul en kinderen uit andere dorpskernen binnen het Westland krijgen voorrang. Onze scholen bieden daarnaast ook plaats aan kinderen die woonachtig zijn buiten de genoemde gebieden. Deze leerlingen worden echter alleen geplaatst als er nog onderwijsplekken beschikbaar zijn op de scholen na plaatsing van de kinderen uit de eigen dorpskernen en gemeente. Met dit plaatsingsbeleid streven we ook na dat de onderwijsvoorzieningen (de schoolgebouwen) effectiever gebruikt worden en leegstand en overvolle bezetting daar waar nodig voorkomen kunnen worden.

Wettelijk kader

De Grondwet, de Leerplichtwet en de Wet op het Primair Onderwijs bevatten geen recht tot toelating tot een school. De Wet op het primair onderwijs geeft het bevoegd gezag van een school het recht over toelating te beslissen. Scholen mogen een leerling dan ook om een heel scala van redenen afwijzen, waaronder bijvoorbeeld plaatsgebrek, schoolwijkenbeleid, evenwichtige spreiding van leerlingen en een gebrek aan onderwijscapaciteit en kwaliteit. Bij het aannemen van leerlingen is Passend onderwijs eveneens van kracht.

Toelatingsbeleid

Bij toewijzen van eventuele onderwijsplaatsen maken de scholen in Wateringen en Kwintsheul gebruik van een aantal voorrangscriteria en ringen (woongebieden). Daarnaast is bij toelating tot de scholen de wet Passend onderwijs van kracht. Van ouders/verzorgers mag gevraagd worden de identiteit en onderwijskundige visie van de school te onderschrijven, alvorens aan te kunnen melden op de school van keuze (WPO art. 40). Voor alle scholen geldt op basis van bovenstaande kaders een volgorde van toelating.

Kinderen met oudere broertjes/zusjes op school krijgen voorrang bij plaatsing op de scholen.

Kinderen woonachtig in Wateringen, Kwintsheul en de andere dorpskernen vallende onder de gemeente Westland (ring 1). Binnen deze ring vallen ook de kinderen die in de toekomst (aantoonbaar) binnen de gemeente Westland gaan wonen. Op volgorde van aanmelding: Kinderen uit de postcodegebieden 2548, 2544, 2285, 2286, dat zijn de wijken: Wateringse Veld, De Uithof, De Strijp, Presidentenbuurt, Hoekpolder, Midden-Delfland (ring twee). Op volgorde van aanmelding: Kinderen woonachtig buiten ring 1 en ring 2 (ring 3).

Doelgroep

Dit beleid gaat over 4-jarigen en niet over de zij-instroom van oudere leerlingen. Bij de zij-instroom van oudere leerlingen spelen andere factoren een rol. De toelaatbaarheid wordt niet alleen bepaald door het aantal leerlingen in de groep, maar ook door andere factoren binnen Passend Onderwijs en het ondersteuningsprofiel, zoals: de ondersteuningsbehoefte van het kind, de groepszwaarte zoals het aantal leerlingen met extra zorg en de samenstelling van de groep. Of de leerling uit het schoolkeuzegebied afkomstig is, speelt in eerste instantie dan geen rol. Het kind neemt geen plaats voor kinderen uit het eigen schoolkeuzegebied in. Alvorens een kind geplaatst kan worden zal toestemming gevraagd worden aan ouder/verzorger om informatie op te vragen bij de vorige school. Daarna zal er een beslissing genomen worden of het kind geplaatst zal worden.

Besluitvorming/tijdpad

Ouders vragen zich soms af vanaf welke leeftijd zij hun kind kunnen aanmelden op een school. Iedere school kent haar eigen aanmeldingsprocedure. Maar voor alle scholen gelden de volgende algemene (wettelijke) regels:

 • Voordat een kind 3 jaar is, kunnen ouders een vooraanmelding doen bij de school.
 • De ouders kunnen hun kind (voorlopig) aanmelden op de school d.m.v. een vooraanmeldingsformulier. Dit kan bij meerdere scholen. Bij aanmelding op meerdere scholen zijn ouders verplicht dit te melden aan de desbetreffende scholen (Wet Primair Onderwijs, artikel 40).
 • Aanmelden van een kind kan vanaf 3 jaar en gebeurt schriftelijk. Na de derde verjaardag en uiterlijk een half jaar voordat het kind vier jaar is, wordt bij ouders aangegeven of het kind in aanmerking komt voor een aanmelding op de scholen. Het is dan ook van belang dat een kind op tijd, in het jaar dat het drie jaar wordt, is aangemeld bij een school naar keuze.
 • Als is aangegeven dat een kind geplaatst kan worden, start de definitieve inschrijfprocedure (afspraak maken voor kennismakingsgesprek en plannen wenmomenten).
 • Als school vinden wij het belangrijk, dat ieder kind de gelegenheid krijgt een goede start te maken. Om dit te realiseren is het voor ons van belang om op de hoogte te zijn van eventuele zorgen/problematieken m.b.t. de ontwikkeling die al gesignaleerd zijn door bijvoorbeeld de peuterspeelzaal/het kinderdagverbljif. Wij gaan er vanuit dat deze informatie met ons wordt gedeeld (door ouders, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf) zodat er bij de plaatsing rekening mee gehouden kan worden. De intern begeleider (onderbouw) van onze school kan door de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf worden uitgenodigd om eventueel mee te kijken.
 • Als er geen plaats beschikbaar is, dan worden de ouders (van de kinderen woonachtig in Wateringen, Kwintsheul of het Westland) doorverwezen naar een van de andere scholen binnen Wateringen en Kwintsheul.

 

11.2 Brengen en halen van de leerlingen

Wanneer u uw kind met de auto ophaalt of wegbrengt, wilt u dan niet midden op straat stoppen om uw kind te laten uitstappen? Hierdoor ontstaan opstoppingen en onoverzichtelijke situaties. Voor de veiligheid en het bevorderen van de zelfredzaamheid van de kinderen is het beter verder weg te parkeren en samen naar school te lopen. U kunt gebruik maken van de kiss & ride zone om uw kind af te zetten of kort te parkeren. De zone wordt om 9 uur afgesloten. In de pauze maken de kinderen gebruik van deze ruimte om te spelen.

Tien minuten voor aanvang van de school gaan de deuren open en mogen alle kinderen naar binnen. Als de eerste bel gaat (5 minuten voor aanvang van de school) lopen de kinderen zelfstandig naar binnen en naar hun lokaal. Na de tweede bel om 8.30 uur kan de les beginnen. U begrijpt dat het stoort als uw kind na de tweede bel binnenkomt. Komt u a.u.b. op tijd uw kind halen en voorkom hierdoor onnodige spanning bij het kind.

Bij de kleuters is er op woensdag of vrijdag inloop. Ouders worden 1 keer per week uitgenodigd (tussen 08.20 uur – 08.40 uur) om hun kind de klas in te brengen en de inloop bij te wonen. Kinderen starten op deze ochtenden met activiteiten waar ouders bij kunnen helpen/meekijken. De ouders van 1/2A, 1/2C en van 1/2E zijn welkom om elke woensdagochtend de inloop bij te wonen. De ouders van 1/2B en 1/2D zijn elke vrijdagochtend welkom.

U bent natuurlijk altijd welkom in de school als u bijvoorbeeld na schooltijd de leerkracht wilt spreken, of ’s morgens even mee wilt lopen met uw jarige kind om de traktatie te brengen.

Niet alle kinderen kunnen op de fiets naar school komen wegens ruimtegebrek. De kinderen die wonen binnen het donkergrijze gebied aangegeven op onderstaand kaartje worden verzocht lopend naar school te komen.

11.3 Buitenschoolse opvang Kinderopvang ZON! Wateringen

Er zijn verschillende ZON!locaties. Op de website www.kinderopvangzon.nl vindt u meer informatie.

ZON! Voorschoolse kinderopvang

Naast naschoolse opvang biedt ZON! ook voorschoolse kinderopvang aan op de Pieter van der Plasschool. Iedere schooldag vangen zij uw kind op vanaf 07:30 uur. Uw kind kan gebruik maken van een ontbijt en deelnemen aan verschillende sport en spel activiteiten. De medewerkers van ZON! zorgen ervoor dat uw kind op tijd in de klas is.

11.4 Tussenschoolse Opvang

Op de Pieter van der Plas wordt de Tussenschoolse Opvang verzorgd door Kinderopvang ZON!

Organisatie tussen de middag- en ochtendpauze

 • Er is 40 minuten middagpauze.
 • De kinderen eten 20 minuten in de klas.
 • Hierna gaan zij 20 minuten onder begeleiding buitenspelen.
 • Er zijn groepen die eerst gaan buitenspelen en daarna gaan eten en er zijn groepen die eerst gaan eten en daarna gaan buitenspelen, zodat de kinderen voldoende bewegingsvrijheid op het schoolplein hebben.
 • Leerlingen nemen zelf een lunchpakket en drinken mee.
 • Kinderopvang ZON! en een aantal ouders houden toezicht op het plein.
 • Het overblijven is niet verplicht. Kinderen kunnen desgewenst thuis gaan eten. Deze optie geldt dan voor alle overblijfdagen van de week.

Financiële bijdrage

Om de Tussenschoolse Opvang te kunnen bekostigen, wordt per schooljaar een bijdrage gevraagd van € 90, – per kind. Deze bijdrage wordt gebruikt voor een vergoeding voor Kinderopvang ZON! en ouders die toezicht houden en de aanschaf van spelmateriaal. Dit bedrag dient jaarlijks voor 1 oktober te worden overgemaakt. U krijgt hier in het nieuwe schooljaar bericht van.

11.5 Gevonden voorwerpen

Ieder jaar zijn er veel voorwerpen die vergeten worden mee te nemen naar huis en op school achterblijven. Is uw kind iets kwijt, dan kunt u dat na schooltijd aan de leerkracht vragen. Er is een verzamelbak voor de gevonden voorwerpen. De voorwerpen worden tijdelijk bewaard. Zorg in ieder geval dat uw kind geen waardevolle voorwerpen bij zich heeft.

11.6 Goede doelen

Ieder schooljaar wordt er met de leerlingenraad een doel uitgekozen en wordt er een goede-doelenactie ingezet om hier geld voor in te zamelen.

11.7 Gymkleding

Twee keer in de week krijgen de leerlingen gymnastiek. De leerlingen kunnen voor de gymlessen in school blijven, omdat de school een eigen gymzaal heeft. Het dragen van gymkleding is tijdens deze lessen verplicht. Schoenen die buiten worden gedragen of zwarte zolen hebben, mogen niet in de gymzaal worden gebruikt. Wij verzoeken u vriendelijk de gymkleding goed te merken. Voor de kinderen uit de groepen 1/2 is het prettig als zij op de gymdagen gemakkelijke kleding aan hebben, zodat zij zichzelf kunnen aan- en uitkleden. De gymspullen kunnen zij in de tas doen die zij van de school gekregen hebben. Graag op deze tas de naam van uw kind vermelden.

11.8 Hoofdluisbrigade

Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen, kan deze besmetting gemakkelijk overgebracht worden. De school is, ongewild, een dergelijke plaats. Om dit probleem aan te pakken, vindt er op de tweede woensdag na elke vakantie een hoofdluiscontrole plaats. Deze controle wordt uitgevoerd door twee ouders van elke groep. Mevr. J. Bartens is de coördinator. Heeft u bezwaren tegen de controle van uw kind op school, dan kunt u contact opnemen met de school. Zorgt u voor makkelijk te controleren haar?

11.9 Mobiele telefoons

Mobiele telefoons mogen niet gebruikt worden in de klas en tijdens het buitenspelen. Mocht de leerkracht bemerken dat dit toch gebeurt, dan kan de telefoon tijdelijk worden ingenomen. Het kan zijn dat de leerling een goede reden heeft om een mobiel bij zich te dragen. In een dergelijk geval wordt er aan de leerkracht om toestemming gevraagd.

11.10 Project

Het is een goede gewoonte om in het voorjaar een schoolproject te houden. Er wordt dan een algemeen thema gekozen, dat in elke groep op het eigen niveau wordt uitgewerkt. Binnen het project staan zoveel mogelijk lessen in het teken van dit thema. Met een kijkmiddag/avond voor ouders en belangstellenden wordt het project afgesloten.

11.11 Schoolfotograaf

Ieder jaar komt de schoolfotograaf foto’s maken van de leerlingen en van de groepen. Ook bestaat de mogelijkheid om samen met broers en/of zussen die ook op onze school zitten op de foto te gaan.

11.13 Schooluitjes

Excursies

Elke groepsleerkracht is vrij om in het schooljaar één of meerdere excursies te maken. Deze kunnen afhankelijk van het onderwerp in de projectweek plaatsvinden. Voor eventuele kosten van de excursie kan de leerkracht aan de ouders een bijdrage vragen. Meerdere groepen nemen deel aan de natuurexcursies die de gemeente organiseert.

Schoolreis

De groepen 3 t/m 7 gaan ieder jaar op schoolreis. Hiervoor wordt een financiële bijdrage  gevraagd aan de ouders.

Schoolkamp

Voor de leerlingen van groep 8 wordt jaarlijks een driedaags schoolkamp georganiseerd. Ter dekking van de kosten wordt een financiële bijdrage gevraagd aan de ouders.

11.14 Trakteren

Kinderen die jarig zijn mogen de groep waarin zij zitten trakteren. Een gezonde traktatie heeft de voorkeur.

11.15 Vulpen

Om te komen tot een zo goed mogelijk handschrift gebruiken wij op school vanaf groep 3 een vulpen of rollerpen. Een paar redenen hiervoor zijn:

 • Een vulpen ligt over het algemeen beter in de hand.
 • Een vulpen glijdt minder gemakkelijk (uit).

Deze pennen zijn er voor rechts- en linkshandige kinderen. De vulpen wordt in principe alleen in groep 3 verstrekt. Onder alle omstandigheden blijft de vulpen op school (inclusief vakanties). In geval van moedwillige vernieling of onzorgvuldigheid zullen de kosten voor rekening van de ouders komen. Wij stellen de ouders in de gelegenheid ook privé een dergelijke vulpen aan te schaffen (€ 5 per stuk).

11.16 Ziekte of afwezigheid

Wanneer uw kind ziek is of om een andere reden niet op school kan komen vragen wij u dit via SocialSchools te melden.