Index

Pieter van der Plasschool

Hoofdstuk 3 De organisatie van de school

3.1 Schoolgrootte

Op de school zitten ongeveer 450 leerlingen. Deze leerlingen zijn verdeeld over 18 groepen. De groepen 1 en 2 zijn bewust gemengd, zodat er een heterogene groep ontstaat. Het gehele schooljaar door is er een instroom van leerlingen die 4 jaar worden. De nieuwe leerlingen worden verdeeld over de verschillende groepen, zodat de groepen even groot blijven.

In de groepen 1 t/m 8 zitten gemiddeld 24 leerlingen. Dit kan natuurlijk per leerjaar verschillen. Er kan worden gekozen voor assistentie binnen de groep. Dan zal er voor een groep gedurende een aantal uren een extra leerkracht zijn, die ofwel binnen de groep helpt of een groepje kinderen apart neemt.

3.2 Wie werken er in de school

Teamformatie
GroepLeerkrachtDagen
1/2AChristine Doornheimma-di-wo
1/2ARia Hoeversdo-vr
1/2BJoyce v.d. Endema-di
1/2BTineke Kleinwo-do-vr
1/2CGina Poelmanma-di-wo-do-vr
1/2DRachelle Crombachma-di-wo-do-vr
1/2EWilleke Groeneveldma-di-wo
1/2EKimberly van Elswijkdo-vr
3AJudith Barendsema-di-wo-do-vr
3BMargreet v.d. Marelma-di-wo
3BKatinka v.d. Burgdo-vr
4ASharon Hoogerwerfma-di
4AJosine Sanderswo-do-vr
4BJosé Lockma-di-wo
4BNicky Enthovendo-vr
5AJanine van der Marelma-di-wo-do-vr
5BTirza Dingemansema-di
5BMonica van Vlietwo-do-vr
6ARowan van Dijkma-di
6AIlona Verbaanwo-do-vr
6BMarlies Groenma-di
6BNoa Nirandjanwo-do-vr
6CSylvia Weylingma-di-vr
6CSandra Oningswo-do
7AJoke van der Veenma-di-wo-do
7AMarlies Groenvr
7BMarisca Boonma-di-wo-do
7BAngelique Zuiderwijkvr
8ATamara Groenewegenma-do-vr
8AMarije Middeldorpdi-wo
8BKim Vreugdenhilma-di-wo-do-vr
Wie werken er in de school
FunctieNaamDagen
DirecteurEls Benenma-di-wo-do-vr
Onderbouwcoördinator *Joyce v.d. Endedo
Midden-bovenbouwcoördinator *Tirza Dingemansewo-do-vr
Intern Begeleider groep 1-3Ageeth Prinsma-di-do
Intern Begeleider groep 4-8Bregje v.d. Vlistma-di-wo-do-vr
Remedial Teacher ** Annemarie Jongejandi-do
Remedial Teacher ** Simone v.d. Knaapma-do
DigicoachLinda Krul
ICT’er ***José Lock
TaalcoördinatorTirza Dingemanse
Gina Poelman
RekencoördinatorMonica van Vliet
Josine Sanders
HB specialist (Griffioenen) ****Birgit Toussaint di-do-vr
Wetenschap en Techniek coördinatorLinda Krulvr
GedragscoördinatorMarije Middeldorp
Flexibele inzetRia Hoevers
GymleerkrachtJacqueline v.d. Kraanma-vr
GymleerkrachtRuben Moordi-wo-do
AdministratiePetra Suykerdi-vr
ConciërgeIngrid Biesheuvel
ConciërgeJessica Bartens

* De onder-, en midden-bovenbouwcoördinatoren vormen samen met de directeur het managementteam. De bouwcoördinatoren dragen onder andere zorg voor de dagelijkse onderwijskundige beleidsuitvoering van de afdeling in opdracht van de directeur.

** Voor leerlingen met speciale behoeften hebben we op school een remedial teacher (RT’er) en een intern begeleider (IB’er).

*** De toepassing van computers in het onderwijs wordt door de ICT’er (Informatie- en Communicatie Technologie) gecoördineerd en bijgehouden.

**** De Griffioenen is een plusklas voor leerlingen die behoefte hebben aan verrijking en/of verdieping.

3.3 Klassenmanagement en pedagogische klimaat

Voor ons is het pedagogisch klimaat binnen de groep van grote waarde. We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig en competent voelen en daardoor optimaal kunnen presteren. Het onderwijs proberen we daarom uitnodigend te maken met ruimte voor eigen keuzes, samenwerken en zelfstandigheid. We werken in de onderbouw in heterogene groepen en speciaal ingerichte hoeken.

Door in de midden- en bovenbouw, naast de klassikale instructie, zoveel mogelijk te werken met het directe instructiemodel kunnen we ervoor zorgen dat we differentiëren in instructie en tijd, waardoor beter aangesloten kan worden op het ontwikkelingsniveau van een leerling. De leerkracht hanteert coöperatieve werkvormen om het leren en de verwerking van de leerstof voor de leerlingen boeiend en uitdagend te maken.

3.4 Inhoud van het onderwijs

Godsdienstige vorming

In groep 1 t/m 8 volgen we de methode Trefwoord. Deze methode sluit aan op het kerkelijke jaarrooster. De kinderen leren hoe de verhalen uit de bijbel van toepassing zijn op hun dagelijkse leven.

De Bijbelse liedjes die we zingen komen o.a. uit het Liedboek van de Kerken, het Evangelisch Liedboek en uit de methode Trefwoord. Het kerstfeest vieren we met elkaar in de kerk. Tijdens de gezamenlijke paasviering staan we stil bij de betekenis van Pasen.

Lezen

In de kleutergroepen zijn we op een speelse manier bezig met de leesvoorwaarden. De begrippen links, rechts, boven, onder enz. moeten kinderen beheersen als ze leren lezen in groep 3. Kinderen die eerder interesse tonen in het lezen, kunnen in de lees- en schrijfhoek werken met letters en woordjes en is er een verrijkingsaanbod lezen, Pienter op pad met Piep.

In groep 3 wordt het lezen aangeboden met de Kim versie van Veilig Leren Lezen. Naast het werken in de werkboekjes zijn er ook spelactiviteiten die plaatsvinden in groepen en hoeken.

Voor technisch lezen in de groepen 4 t/m 6 wordt de methode Karakter gebruikt. De methode bestaat uit leeswerkboeken en plusboeken waarmee de kinderen stapsgewijs verschillende leesmoeilijkheden leren beheersen om steeds pittiger teksten te kunnen lezen. Karakter besteedt naast het ontwikkelen van de technische leesvaardigheid ook veel aandacht aan het plezier in lezen.

Taal

In de kleutergroepen zijn de taalaspecten verweven in allerlei activiteiten in de groep. We doen bijvoorbeeld taalspelletjes, breiden de woordenschat uit, houden kringgesprekken, zingen liedjes en lezen prentenboeken. Bij elk nieuw thema passen we de spel- en taalactiviteiten aan. We gebruiken hiervoor de methode Kleuterplein.

In groep 3 zijn de taalactiviteiten verweven in de methode Veilig Leren Lezen. In de groepen 4 t/m 8 wordt de taalmethode Staal gebruikt. Deze methode heeft naast de taalmethode een aparte leergang voor spelling en grammatica. De methode besteedt ruime aandacht aan de mondelinge taalvaardigheid (luisteren, spreken en gesprek), de schriftelijke taalvaardigheid (lezen en spellen) en taalbeschouwing (o.a. grammatica en ontleden).

Schrijven

In de kleutergroepen oefenen we de fijne en de grove motoriek. In de gymzaal werken we aan de grove motoriek. In de klas werken we in de kring met bewegingsspelletjes. Tijdens de werklessen komen veel aspecten van de fijne motoriek aan de orde (borduren, tekenen, verven, prikken enz.).

In groep 2 beginnen we met voorbereidende schrijfoefeningen. Vanaf groep 3 werken we met de methode Pennenstreken. In groep 3 leren de kinderen het schrijven van de pasgeleerde leeswoorden in blokletters. In groep 4 worden de hoofdletters aangeleerd. Vanaf halverwege groep 6 werken de kinderen verder aan het ontwikkelen van een persoonlijk handschrift. Bladindeling, werkverzorging en creatief schrijven komen aan de orde in de hogere groepen.

Engels

De kinderen krijgen vanaf groep 1 Engels via de methode Take it easy. Deze methode heeft als belangrijkste doel de kinderen te leren communiceren. Daarnaast wordt in de hogere groepen ook aandacht besteed aan het lezen en schrijven.

Rekenen

In de groepen 1 en 2 leren de kinderen de rekenbegrippen die nodig zijn voor het leren rekenen in groep 3. Aan de orde komen bijvoorbeeld tellen en begrippen als groot en klein. We gebruiken hiervoor de methode Kleuterplein.

In de groepen 3 t/m 8 werken we met de realistische rekenmethode Pluspunt (versie 2019). De methode gaat uit van rekenopgaven uit de belevingswereld van de kinderen en is erop gericht hen zelf inzicht te geven in het oplossen van problemen. Naast de methode worden veel hulpmiddelen gehanteerd om kinderen te helpen met bepaalde rekenproblemen, maar ook om hen op een andere meer uitdagende manier te laten rekenen.

Wereldoriëntatie

In de groepen 1 t/m 4 beginnen we met het verkennen van de wereld om de kinderen heen aan de hand van thema’s. In groep 1 en 2 zijn de thema’s gebaseerd op de directe leefomgeving van het kind.

In de groepen 3 t/m 8 wordt, voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur&techniek, gewerkt met de digitale methode van Blink Wereld. Deze methode gaat uit van activerend onderwijs. Door te werken aan de hand van een vraaggestuurd lesmodel, gaan leerlingen zelf onderzoeken en ontdekkend leren. De methode is sterk visueel en auditief. Alle 21st century skills komen op deze manier geïntegreerd aan bod in de lessen.

Grenzeloos (aardrijkskunde)

In de lessen onderzoeken en beleven de kinderen hoe mensen in Nederland en andere landen leven.

Topomaster (topografie)

TopoMaster is een online game waarmee kinderen topografie leren. Het bestaat uit drie onderdelen: Nederland, Europa en de wereld. Alle 3000 toponiemen uit de lijst van het Cito komen aan bod en worden voor kinderen meer dan alleen een stip op de kaart.

Eigentijds (geschiedenis)

In de lessen komen alle tijdvakken aan bod. Kinderen leven zich in en leren kritisch te denken. Bijvoorbeeld door een brief te schrijven als soldaat in de Eerste Wereldoorlog, te ervaren hoe je kon overleven in de tijd van jagers en boeren, te voelen en ruiken hoe het echt was in de Gouden Eeuw of voor wie zij zouden kiezen in de Koude Oorlog.

Binnenste buiten (natuur en techniek)

In de lessen gaan kinderen zelf ontwerpen en innoveren. Ze bedenken bijvoorbeeld eigen designs, ontwerpen een diervriendelijke plek in Artis, starten een eigen limonadefabriek of beschrijven een eigen proefje dat laat zien hoe luchtdruk werkt.

Verkeer

In de groepen 1 t/m 3 krijgen de leerlingen verkeerslessen naar aanleiding van de kalender School op Safe. In groep 4, 5 en 6 krijgen de kinderen les in verkeer aan de hand van de serie Op Voeten en Fietsen van Veilig Verkeer Nederland. In groep 7 en 8 gaat deze serie over in de Jeugdverkeerskrant. De kinderen krijgen ook een aantal praktijklessen. In groep 7 leggen de kinderen het verkeersexamen af. Dit examen bestaat uit een praktisch en een theoretisch gedeelte.

Burgerschapskunde

In alle groepen leren de kinderen om een goede burger van de maatschappij te worden: kennis hebben van het democratisch model, weten wat je rechten en plichten zijn, oog hebben voor je leefomgeving en je steentje willen bijdragen aan de verzorging daarvan. Voor de bovenbouw zijn burgerschapsvormingslessen ontwikkeld.

Geestelijke stromingen

In de bovenbouw leren de kinderen over verschillende godsdiensten en stromingen van mensen uit verschillende culturen. Hiermee proberen we het begrip voor de medemens in onze multiculturele samenleving te doen groeien. In de methode Trefwoord komen o.a. de islam, het boeddhisme, het hindoeïsme en het jodendom aan de orde.

Expressievakken

Creatieve vakken hebben een grote toegevoegde waarde voor de ontwikkeling van het kind. Ze bevorderen de verbeeldingskracht, stimuleren nieuwsgierigheid, zijn goed voor het doorzettingsvermogen, ontwikkelen de creativiteit en hebben een positieve invloed op diverse sociale en communicatieve vaardigheden. Daarom biedt de school een divers aanbod aan expressieve vakken:

 • muziek
 • dans
 • tekenen
 • handvaardigheid
 • drama

Doorgaande leerlijn muziekonderwijs

De school biedt kwalitatief hoogwaardig muziekonderwijs aan alle groepen, als onderdeel van het reguliere lesprogramma. Hierbij worden wij ondersteund door musicalschool Musical Express, die ook gevestigd is in onze brede schoollocatie. De door Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) opgestelde landelijke leerdoelen vormen hiervoor het uitgangspunt en de ontwikkeling ervan is tot stand gekomen dankzij Fonds Cultuurparticipatie.

Door het schooljaar heen wordt het muziekonderwijs gekoppeld aan vier concrete projecten; iedere groep werkt per schooljaar aan één eigen muzikaal project. Tijdens het project wordt het geleerde toegepast in een uitvoering of presentatie, waarbij er samengewerkt wordt tussen de verschillende groepen. In zo’n uitvoering worden er dwarsverbanden gelegd met andere disciplines en vakken, zoals drama, dans en beeldende vorming.

Circuitlessen

Iedere vrijdagmiddag worden er circuitlessen georganiseerd voor de leerlingen van groep 5 t/m 8. Zij worden dan in verticale groepjes ingedeeld en werken dus samen met kinderen uit andere groepen. Techniek, wetenschap, koken, filosofie, ict vaardigheden, beeldende vorming en expressievakken worden in de vorm van circuitlessen aangeboden. Eén van de achterliggende gedachten hierbij is dat oudere en jongere kinderen met elkaar samenwerken en elkaar helpen. De werkstukken worden na afloop in de school tentoongesteld.

ICT vaardigheden

De ontwikkelingen op het gebied van techniek gaan snel. Veel methodes worden digitaal aangeboden, wat de mogelijkheid geeft om extra leerstof aan te bieden. Om dit in de groepen goed te kunnen faciliteren, beschikken we over voldoende Chromebooks. De leerlingen krijgen daarnaast lessen in Digitale geletterdheid. Dit zijn lessen in ICT basis-vaardigheden, informatievaardigheden, programmeren en omgaan met social media.

Informatieverwerking

Vanaf groep 5 leren de kinderen hoe ze informatie moeten zoeken over een onderwerp en hoe ze die informatie op verschillende manieren kunnen presenteren.

Huiswerk

Aan de groepen 4 en 5 wordt slechts incidenteel huiswerk meegegeven. Vanaf groep 6 laten we de leerlingen wennen aan het maken van huiswerk. Naarmate de leerlingen ouder worden, geven we geleidelijk meer thuisopdrachten.

Bewegingsonderwijs

In de kleutergroepen krijgen de kinderen een keer in de week spelles. Dit zijn fantasielessen met o.a. zang- en tikspelen en er is vrij spelen in de speelzaal of op het speelplein. De kinderen krijgen ook een keer per week gymles van een vakleerkracht. Tijdens deze les wordt er aandacht besteed aan de bewegingsvormen balanceren, klauteren, klimmen, rollen, zwaaien en springen.

Voor de groepen 3 t/m 8 is een vakleerkracht aangesteld. Zij krijgen twee keer per week gym van een vakleerkracht. Eén keer per jaar organiseren we een sportdag voor de groepen 3 t/m 8. De groepen 1 en 2 hebben hun eigen sport- en speldag.

Sociale vaardigheid (SOVA)

Voor de sociaal emotionele ontwikkeling werken we met de Kanjermethode. Uitgangspunten van deze methode zijn:

 • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
 • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
 • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
 • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
 • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
 • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

De leerlingen van groep 5 t/m 8 vullen 2x per jaar een vragenlijst in met betrekking tot welbevinden en veiligheid. In de groepen 4 t/m 8 wordt het maken van een sociogram ingezet om de groepsdynamiek en welbevinden van leerlingen in kaart te brengen.