Index

Pieter van der Plasschool

Hoofdstuk 9 Contact met ouders

9.1 Schoolgids, nieuwsbrief en jaarplanning

Jaarlijks beschrijven wij in de schoolgids hoe wij het onderwijs organiseren. Bovendien vermelden wij daarin de activiteiten, regels, afspraken en uitstroomresultaten. Alle informatie aan ouders wordt digitaal verstuurd. Elke maand wordt er onder andere een nieuwsbrief verstuurd. Hierin worden de activiteiten voor de komende maand vermeld en worden de ouders op de hoogte gehouden van actuele gebeurtenissen op school. Elk schooljaar ontvangt u het schooljaarverslag waarin alle schoolse zaken van het afgelopen schooljaar vermeld worden. Aan het eind van het schooljaar ontvangt u de jaarplanning. Hierin staan alle activiteiten en vrije dagen vermeld die in het nieuwe schooljaar zullen plaatsvinden. U kunt deze jaarplanning ook terugvinden op onze site en in SocialSchools.

9.2 Website en privacy

Veel informatie kunt u vinden op onze website https://www.pvdplas.pcpow.nl. Geregeld plaatsen we berichten van actuele gebeurtenissen op de site. Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Dit houdt onder andere in dat we alleen met toestemming foto’s van kinderen op de site plaatsen.

9.3 Aanspreken van de leerkracht

Wanneer u vragen heeft of iets wilt bespreken met de leerkracht, kunt u het beste ‘s middags na schooltijd langskomen. U kunt natuurlijk ook een afspraak maken met de leerkracht. De mailadressen kunt u vinden op de website.

9.4 Informatiemiddag, oudergespreksavond

Aan het begin van het schooljaar is er een informatiemiddag. U kunt dan samen met uw kind de klas en de materialen bekijken. In een informatiebrief wordt inhoudelijke informatie gegeven over de door ons gehanteerde methodes en specifieke zaken die gelden voor de groep. Voor de ouders van leerlingen in groep 3 is er een informatieavond over het aanvankelijk leesonderwijs. In groep 5 t/m 8 vinden in september gesprekken plaats waarbij de ouders en leerlingen samen worden uitgenodigd om kennis te maken met elkaar, het welbevinden te bespreken en wat de doelen zijn die de leerlingen willen behalen. In het tweede en eventueel derde 10-minutengesprek zullen de resultaten van de leerling worden besproken. Ouders kunnen altijd een tussentijdse afspraak met de leerkracht maken om over de ontwikkeling, de resultaten of gedrag te praten. Bij alle leerlingen die nieuw op school komen, komen de groepsleerkrachten op huisbezoek om nader kennis te maken.

9.5 Voorlichting voortgezet onderwijs

In groep 7 is er een informatieavond voor de ouders waarin uitleg wordt gegeven over het voorlopig advies en het vervolgonderwijs. Ook is er een informatieavond voor de ouders van groep 8 waar informatie gegeven wordt over de NIO toets, het advies en inschrijving op een VO school.

9.6 Oudercommissie, ouderbijdrage

Aan de school is ook een oudercommissie (OC) verbonden. Leden van de oudercommissie houden zich hoofdzakelijk bezig met interne en organisatorische zaken die op school plaatsvinden. Hulp wordt geboden bij activiteiten zoals de luizenbrigade, thee- en koffieschenken tijdens rapportavonden en andere evenementen, de sportdag, afscheidsavond groep 8, enz.

De oudercommissie int en beheert de vrijwillige ouderbijdrage. Deze wordt gebruikt voor uitgaven die niet of niet geheel gesubsidieerd worden, zoals sportdagen, feesten en projecten. De ouderbijdrage bedraagt voor elk kind € 25,-. Voor de leerlingen die in de loop van het jaar op school komen, geldt een evenredig deel van deze bijdragen. Voor de betaling van de ouderbijdrage krijgt u in het begin van het schooljaar via Social Schools een betaalverzoek van Wis collect. Als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen mogen de kinderen wel meedoen met de extra activiteiten die aangeboden worden. In geval de ouderbijdrage niet kan worden betaald is er de mogelijkheid dat deze wordt vergoed door de gemeente Westland (https://www.gemeentewestland.nl/uitkering-werk-bijstand-en-schuld/uitkering-en-bijzondere-bijstand/bijzondere-bijstand-en-vergoedingen/kindpakket.html).

 

 

 

9.7 Medezeggenschapsraad

Via onze medezeggenschapsraad (MR) hebben de ouders en leerkrachten daadwerkelijk inspraak in de gang van zaken op school. Gezamenlijk vergaderen zij ongeveer zes keer per jaar over allerlei schoolzaken en zelf ingebrachte onderwerpen. Ze kunnen daar hun mening, advies of instemming aan geven. De vergaderingen zijn openbaar en kunnen door iedere belangstellende ouder (gedeeltelijk) worden bijgewoond. U dient zich vooraf aan te melden bij de voorzitter of secretaris. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) gaat in haar vergaderingen in op schoolzaken die van belang zijn voor alle Westlandse scholen, die vallen onder de stichting PCPOW. Vanuit de MR zijn een of twee personen in de GMR vertegenwoordigd.

9.8 PCPOW

Op onze site staat een link naar de informatiebrochure van onze stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs Westland, de stichting waar wij met nog 14 scholen uit het Westland bijhoren. Het geeft u informatie over onderwerpen die voor alle ouders van belang zijn.

9.9 Klachten

Indien u klachten heeft over iets wat met school te maken heeft, zoekt u bij voorkeur rechtstreeks contact met de meest directbetrokkene en verantwoordelijke, omdat dit vaak het beste en plezierigste werkt. U kunt ook een klacht indienen bij de directeur. Klachten kunnen gaan over gedrag en beslissingen van personen, die deel uitmaken van de schoolgemeenschap in de brede zin van het woord (bijvoorbeeld: bestuur, directie, leerkrachten, leerlingen, ouders, vrijwilligers). Voorbeelden van onderwerpen voor klachten zijn: begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten. De contactpersoon kan als bekende binnen de school de drempel naar de vertrouwenspersoon verlagen. Voor onze school is Hetty van Brakel als contactpersoon aangesteld.

Als een gesprek met de directeur of vertrouwenspersoon niet tot het het gewenste resultaat leidt, kan een klacht worden ingediend bij het college van bestuur.

9.10 Veiligheidscoördinator

Elke school stelt een coördinator veiligheid aan. Deze is -onder verantwoordelijkheid van de directeur- belast met de uitvoering van het veiligheidsplan op school. Op onze school is dat Bregje van der Vlist.

9.11 Pestprotocol

Op de Pieter van der Plasschool werken we met een beleid omtrent gedrag en pesten. Dit staat beschreven in het pestprotocol.  Het beleid op school bestaat uit 2 delen:

  1. Kanjertraining; Dit is een pestpreventieprogramma.
  2. Een pest-protocol. Hierin is beschreven hoe de school handelt wanneer pesten onverhoopt toch naar voren komt.

De veiligheidscoördinator, Bregje van der Vlist, coördineert het pestbeleid.

Pestprotocol (pcpow.nl)

9.12 Vertrouwenspersoon Stichting PCPO Westland

Anja Seppen is binnen de Stichting PCPOW vertrouwenspersoon. Op de website van PCPOW staat nadere informatie vermeld: www.pcpow.nl

9.13 Landelijke Klachtencommissie

Pas in laatste instantie kan de klacht worden voorgelegd aan de Landelijke Klachtencommissie. Postbus 82324, 2508 EH Den Haag: https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-klachtencommissie-onderwijs-lkc.

9.14 Meldcode

Begin 2012 is de wet Verplichte meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. In deze wet wordt aan instellingen en zelfstandige beroepsbeoefenaars de plicht opgelegd om een meldcode te hanteren voor huiselijk geweld en kindermishandeling, zodat organisaties en professionals weten welke stappen zij moeten zetten als zij mishandeling of verwaarlozing signaleren. Het doel van deze meldcode is sneller en adequater ingrijpen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode bevat een stappenplan waarin de leerkracht duidelijke handreikingen krijgt wat er van hem wordt verwacht vanaf het moment dat hij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling waarneemt. De school is verplicht deze signalen in het zorgteam te bespreken en kan anoniem advies vragen bij Veilig Thuis. De meldcode wordt hierbij als leidraad gebruikt. Het afwegingsmodel is in januari 2019 toegevoegd aan de meldcode om nog duidelijker in kaart te brengen welke stappen er genomen moeten worden bij een vermoeden van kindermishandeling. Ook zal er met de ouders een gesprek gevoerd worden over de signalen. Voor vragen kunt u terecht bij de aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en kindermishandeling. Vanaf augustus 2015 is de Wet Veiligheid op school aangenomen. De wet houdt in dat scholen inspanningsverplichting hebben om een veilige schoolomgeving te waarborgen. Zo’n omgeving is (uiteraard) van wezenlijk belang voor kinderen om zich goed te kunnen ontwikkelen en te kunnen leren. De school heeft conform de nieuwe wet een coördinator aangesteld. Zij coördineert het beleid in het kader van tegengaan van pesten en is het aanspreekpunt voor ouders en leerlingen met betrekking tot pesten. Deze taak wordt uitgevoerd door de aandachtsfunctionaris. Onze school heeft als aandachtsfunctionaris aangesteld, Bregje van der Vlist.

9.15 Schorsing / verwijdering van kinderen

De stichting PCPO Westland hanteert een regeling voor de schorsing en verwijdering van leerlingen waarvan de tekst te vinden is op de website (www.pcpow.nl). De procedure beschrijft de stappen die genomen worden alvorens een leerling wordt geschorst c.q. verwijderd.